Sockenstugan

Socken

Snickerivägen 1 , 66100 Malax

Sockenstugan

Sockenstugan

(Folke Forsbergs text ur boken Ytäbyiji i Malax runt 1950)

På sockenstämman i början av 1829 konstaterade man att den dåvarande Sockenstugan var förfallen. Det sades att den var för liten och att den på sydsidan var illa åtgången av sol, vind och väder. Den gamla Sockenstugan, som fanns invid cykelvägen längs med den nya Malaxvägen, konstaterades förfallen och revs.

Sockenstugan invid kyrkan byggdes år 1830 på kyrkbacken, troligtvis med timmer som blivit över från kyrkobygget 1829. På gaveln timrades en förstuga upp över hela bredden.

Här hölls all skriftskolundervisning. Här hölls också sockenstämmor och vägstämmor. När den kommunala självstyrelsen infördes 1869 var Sockenstugan den enda och naturliga platsen för kommunala sammanträden för i första hand stämma och nämnd.

Då skoltvång infördes 1921 gick man i författning om att bygga ut Sockenstugan med skolsal och lärarinnebostad. Före det hade förstugan gjorts om till bostad. En kvist framför hade också byggts. Nu fick byggmästaren Isak Malm i uppdrag att göra ritningar för tillbyggnaden. Till vårterminens början 1921 stod allt klart för att tas i bruk.

Olivia Orrehade anställts som lärarinna i den kyrkliga småskolan 1911. Denna småskola anslöts 1917 till Köpings skola och blev kommunal. Olivia Orre verkade som lärarinna till 1950.

År 1954 blev den nya skolan färdig på Kyrkbacken och där samsades alla elever i Köpings skoldistrikt.

Då medborgarskolan infördes verkade den i Sockenstugan några år. Kommunalfullmäktiges och andra sammanträden hölls i gamla skolsalen. I Sockenstugan hade man också "uppbördsdagar". El- och telefonavgifter, i folkmun kallad "utskylder", som skulle betalas på en utannonserad dag.

Finska scouterna har haft sin verksamhet här liksom olika musikgrupper. I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet hölls olika kurser här, bl.a. djurskötarkurser och sy- och vävkurser.

När lärarinnebostaden inte längre användes för detta ändamål, flyttade Göta Holm in där. Hon hade tidigare bott i den lilla smala förstugan som gjordes om till bostad.

Hösten 1987 fick S-E Sundbäck lov att använda lokalen som hemväveri mot att han svarade för värme och lyse.

År 1993 köpte Malax församling Sockenstugan av kommunen för 15.000 mk. Tomten har hela tiden ägts av församlingen.

Idag går huset under namnet "Socken" och används för församlingens ungdomsarbete, olika gruppsammankomster och av psykosociala föreningen Träffpunkten.

 

Sockenstugan var uthyrd till Köpings skola under 1 år 2018-2019, medan Köpings skola renoverades. Under den tiden verkade ungdomarna och föreningen Träffpunkten i Församlingshemmet. Hösten 2019 flyttade ungdomarna tillbaka till Socken, men Träffpunkten beslöt stanna kvar i Församlingshemmet.

Parkering
Toalett