Gudstjänst kl 10 via Malax TV/webbradion och Facebook

sö 25.10 kl. 10.00

Jesu sändebud

Jesus förkunnade Guds rike som en gåva. Han förlät också de svåraste synder. Jesus sänder ut de sina i världen för att de skall vittna om denna nåd och tjäna människorna i hans namn. Den kristne är ett Frälsarens sändebud, "en Kristus för sin nästa".

Liturg: Tomi Tornberg,
Kantor: Katri Lax


Kollektändamål:
Ekumeniska rådet i Finland
- för ansvarsveckan.
Konto: FI85 1018 3000 0744 03
Referens: 3010

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18.-25.10.2020
Temat är Människorättskämpar
Under Ansvarsveckan firas också 24.10 FN-dagen och Ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

Ansvarsveckan 2019-2020 lyfter upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Ansvarsveckan ger röst åt människorättskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring. Människorättskämpar är fortfarande i nyckelställning för utvecklandet av demokrati och ett fungerande medborgarsamhälle.

Finland är en rättsstat där demokrati och mänskliga rättigheter respekteras. Detta är ett resultat av en lång tradition och hårt arbete där såväl politiker och jurister som mänskorättskämpar spelat en viktig roll. Historiskt och internationellt har mänskorättskämpar som Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. och många andra bidragit till sitt samhälles utveckling och medborgerliga rättigheter.

Idag är de mänskliga rättigheterna hotade på många håll i världen. Människor trakasseras och förföljs i många länder på grund av sin tro, religion, kön, politiska åsikter, sexuell läggning. Samtidigt finns det i samma länder människorättskämpar med risk för liv och trygghet arbetar för de utsattas och marginaliserades synlighet och rättigheter.