Gravvårdsavtal

 

Alternativen och avgifterna för gravvårdsavtalet för år 2021

-                           1-åriga avtal;    1 blomma 100 euro /  2 blommor 110 euro /  3 blommor 120 euro.

-                           10-åriga avtal;  1 blomma 600 euro /  2 blommor 700 euro /  3 blommor 800 euro.

 

Till vården hör:

sommar:                                        blomma/-or  +  skötsel  (utplantering ca 10-15 juni)

höst:                                              krans, ljung eller annan höstdekoration till Alla Helgons Dag   (inte ris som underlag)

 

För vården av graven används ovannämnda belopp jämte ränta.

Om vårdkostnaderna stiger, är församlingen berättigad att ändra vården av graven så, att de disponibla medlen räcker till för ändamålet.

Iordningställande av grav efter gravläggning åligger innehavaren av gravplatsen.

Innehavaren/anhöriga äger gravstenen, som vårdas och hålls snygg, samt ser till att den inte förorsakar fallskador på personer eller andra stenar. Ersättningskostnaderna åligger innehavaren/anhöriga.

Innehavare av gravplats har inte rätt att utan församlingsrådets samtycke ändra gravens yttre skick så, att det väsentligt inverkar på gravens vård.

Församlingen är berättigad att på graven företa de ändringar, som gravens vård kräver.

För skada, som åsamkas av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av församlingen oberoende faktorer, är församlingen inte ansvarig.

 

Ta kontakt med pastorskansliet, 050-462 9575, om ni vill göra upp ett Gravvårdsavtal.

 

 

Marie Begravningsplats
Vy från Marie Begravningsplats.