MALAX FÖRSAMLING

OFFERTFÖRFRÅGAN / SNÖRÖJNING OCH SANDNING

Malax församling begär Ert anbud på snöröjning och sandning (halkbekämpning)
enligt bifogade handlingar.

Beställare                        Malax församling
                                        Snickerivägen2
                                        66100 Malax

                                        Khde Tomi Tornberg
                                        050-559 7757, tomi.tornberg@evl.fi

                                        Ekon. Harriet Herrgård
                                        050-379 0109, harriet.herrgard@evl.fi

Entreprenad                     Snöröjning och sandning

Arbetets omfattning        Arbetet omfattar snöröjning och sandning (halkbekämpning)
                                        av församlingens parkeringsplaner och vägar / gångar enligt
                                        bifogade handlingar

Utrustning                       Entreprenören ansvarar för att av honom använd utrustning
                                        är lämplig för ändamålet (storleksmässigt osv.) ifråga

Arbetsskydd                    Entreprenören ansvarar för att den utrustning som används
                                        uppfyller lagens krav på arbetskydd.

Anbud                             Anbud begärs för perioden 1.12.2018-31.12.2021 (3 år)
                                        med en option på ytterligare 2 år (till 31.12.2023 om vardera
                                        parten är överens om en förlängning).

                                        Anbudet ges som fast pris per enhet (1-19) på bifogat
                                        formulär. Anbudet ges inklusive mervärdesskatt.

                                        Pris- eller indexjusteringar under perioden (tidigast från 1
                                        jan. 2020) skall anges i offerten.

Avgivande av anbud      Anbudet sändes per e-post till:

                                       tomi.tornberg@evl.fi och harriet.herrgard@evl.fi

                                       Alternativt kan offerten sändas / levereras till:

                                       Malax församling
                                       Snickerivägen 2, 66100 Malax

                                       Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast 15.11.2018
                                       kl. 16.00.

                                       Till anbudet skall fogas följande utredningar (Tilaajavastuulaki
                                       1233/2006 och ändring 470/2012):
                                        - Tilaajavastuu.fi företagsrapport, eller
                                        - RALA företagsrapport, eller
                                        - Motsvarande intyg:
                                                 o   Intyg över att bolaget är införd i
                                                      förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret
                                                      och mervärdesskatteregistret (Patent och
                                                      registerstyrelsens och Skatteverkets
                                                      gemensamma företagsregister)
                                                 o   Handelsregisterutdrag
                                                 o   Intyg över betalda skatter, s.k. restskatteintyg
                                                 o   Intyg över betalda pensionspremier
                                                 o   Olycksfallsförsäkringsintyg

                                        Anbudet skall vara i kraft 2 månader.

Bedömning av anbud      Bland de som uppfyller ovannämnda krav (intyg) väljs
                                        entreprenör enligt billigaste pris.

                                        Samma entreprenör sköter all snöröjning-halkbekämpning
                                        på alla områden (om inte annat överenskoms)

Tilläggsuppgifter            Tilläggsuppgifter ges vid behov av Tomi Tornberg 050-559
                                        7757, tomi.tornberg@evl.fi och/eller Christer Öhman, 040-
                                        700 5840, christer.ohman@netikka.fi

 

Vi emotser Ert anbud.

Malax 25.10.2018

Christer Öhman
Enligt uppdrag, för Malax församling

 

Offertförfrågningshandlingar, som kan skrivas ut:

1. Denna anbudsförfråganÖppna länk i ny flik
2. KriterierÖppna länk i ny flik
3. OfferformulärÖppna länk i ny flik
4. KartorÖppna länk i ny flik

 

Malax kyrka
Malax kyrka