Medlemmar i syföreningen med sina stickprojekt.

Missionssyföreningarna

Syföreningen i Petalax

Syföreningen träffas i regel varannan onsdag kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. Nya medlemmar är välkomna med!

Ta kontakt: Maj-Lis Sjöberg, tel. 050 5667875

Syföreningen i Yttermalax

Syföreningen träffas varje tisdag kl. 13 i kyrkhemmet.

Syföreningen i Övermalax

Syföreningen träffas varannan torsdag kl. 13 i allaktivitetshuset i Övermalax. 

Mission och utvecklingsarbete

Både de olika syföreniningarna och församlingen stöder missionärer och utvecklingsprojekt på olika håll i världen via samarbetsorganisationerna Kyrkans utlandshjälp, SLEF och Finska Missionssällskapet. 

Kärnan i missionsarbetet är att möta människor med en annan livsåskådning och föra det kristna hoppet till alla. Utöver det jobbar missionen för att förbättra människors livsvillkor, ta bort svält, sjukdom och sociala orättvisor. Mission är ett samarbete mellan vår kyrka och kyrkan på missionsfältet.

Det var Jesus som utfärdade det vi kallar missionsbefallningen: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:19-20).

Vår kyrka stöder mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Arbetet utförs av bland andra Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet.Om fattigdom och utsatthet ska lindras på ett bestående sätt måste man kunna påverka orsakerna. En förutsättning för att fattigdomen ska minska är till exempel att det råder fred och att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Alla mänskor ska ha mat och vatten och möjlighet till utkomst. Miljöfrågor är också centrala. Likaså rätten till utbildning och hälsovård. En bestående förändring kan det bli endast genom samarbete på lång sikt med lokala organisationer och lokalbefolkning i utvecklingsländerna.

 
Händer som samlar ihop korn.

Församlingens missionärer

 

Församlingens understödsprojekt