AKTUELLT FRÅN MALAX FÖRSAMLING

Kyrkhemmet ej längre i bruk från och med hösten 

Kyrkorådet i Malax församling har beslutat att ta kyrkhemmet i Malax ur bruk från och med augusti 2023 (kyrkorådets möte 1-2023 § 16). Det innebär att varken församlingen eller utomstående aktörer längre kan ha verksamhet i kyrkhemmet.  

Orsakerna till beslutet att ta kyrkhemmet ur bruk är flera. Byggnaden är konstruktionsmässigt bristfälligt genomförd, livslängden på många tekniska lösningar närmar sig slutet, det finns frågetecken kring inomhusluftens kvalitet och byggnadens energiförbrukning är orimligt hög. En konditionsundersökning gjordes i november 2022. Åtgärdsförslagen i konditionsundersökningen är så omfattande att man i nuläget beslutat att inte går vidare med några renoveringsåtgärder, särskilt som slutresultatet i det här fallet bedöms vara osäkert i förhållande till insatsen. 

Frågan om en eventuell rivning av kyrkhemmet eller om något framtida nybygge är ännu öppen. Dessa ärenden kommer småningom att tas upp till behandling i förtroendeorganen.  

Församlingens verksamhet i Malax församlingsdel flyttar till Övermalax församlingshem, socken och i någon mån till kyrkan. Pastorskansliet flyttar till Övermalax församlingshem från och med hösten.   

Vi planerar som bäst hur vi ska omstrukturera verksamheten och kommer att informera mer i detalj inför terminsstarten. 

Vi är glada och tacksamma för att kyrkhemmet har tjänat oss väl och för alla minnesvärda tillfällen där sedan det byggdes år 1970. Vi ser nu med tillförsikt framtiden och nya lösningar an. 

_ _ _

Ungdomsarbetsledare sökes

Malax församling söker en ordinarie ungdomsarbetsledare (100%). Ungdomsarbetsledaren ansvarar för den kristna fostran inom åldersgrupperna 13-29 år. I tjänsten ingår konfirmandarbete och hjälpledarverksamhet.

Av den sökande förutsätts:

 • Examen enligt kyrkans författningssamling nr. 137
 • God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.8.2023 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Lönekravgruppen är 502 enligt KyrkTAK

Ansökan jämte CV lämnas in senast 19.4.2023 kl. 15

via e-post malax.forsamling@evl.fi

eller per post,

Snickerivägen 2, 66100 Malax.

Sökande kan kallas till intervju vecka 17. Mera information ger kyrkoherde Tomi Tornberg, 050 559 7757, tomi.tornberg@evl.fi.

_ _ _

Församlingen har valt en ny logo!

I höstas utlyste vi en logoidétävling för den nya församlingen. En hel del bidrag lämnades in. Utgående från några av dem lät vi Joho Studio ta fram tre förslag till en logo för nya Malax församling. Församlingsmedlemmarn har fått rösta på sin favorit. Här är det vinnande bidraget, som blir Malax församlings logo. I logotypen sammanfogas tre löv (tre församlingsdelar) till ett träd. Tankarna går till Livets träd. I mitten av stammen bildas ett kors. Som huvudfärg har valts en varm grön nyans som betonar det levande och växande. Ett snirkligt M kan också anas i formen.

_ _ _

Insamlingen Gemensamt Ansvar har startat

Gemensamt ansvar är kyrkans årliga storinsamling. Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat ”De unga i en våldsam värld”.

Största delen av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. Klimatkrisen försvårar nomadfamiljernas liv och försörjning när betesmarkerna minskar. Detta ökar konflikterna mellan samhällena och också de unga blir involverade. Fattigdomen och instabiliteten leder till förvärrade sociala och ekonomiska problem och gör att de unga hoppar av skolan.  Understöden från katastroffonden kan hjälpa unga att återvända till skolan.

20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Ytterligare 20 % styrs till den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rfÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik som använder pengarna för att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld, bland annat för att utreda utdragna och utmanande fall av skolmobbning samt för gatuförlikning, där medlarna är professionella ungdomsarbetare.

DONERA HÄR!Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik  Eller via MobilePay: 21517

 

Nytt kyrkoråd

Kyrkofullmäktige för nya Malax församling har sammanträtt till sitt första möte den 17.1.2023. Kyrkofullmäktige tillsatte det nya kyrkorådet, som består av följande medlemmar:

           ORDINARIE                                   PERSONLIG SUPPLEANT

 • Erik Söderholm (vice ordf.)        Harri Luhtasela                
 • Ann-Charlotte Skinnar                Lotta Englund 
 • Stefan Granqvist                          Conny Rönnlöv 
 • Camilla Nygren                            Lena-Karin Hofman 
 • Lisbeth Koivumäki                       Ros-Marie Ljungqvist 
 • Lars Lundegård                            Daniel Björkstrand 
 • Anders Ekström                           Johanna Lillrank 
 • Rita Udd                                        Gunda Berg 
 • Pär-Gustav Lindh                         Kerstin Hägen 

_ _ _

Sparåtgärder med anledning av förhöjda elpriser

Elkostnaderna stiger markant och vi hjälper alla till med att minska elförbrukningen under vintern. Därför har församlingen beslutat att hålla grundvämre i en del fastigheter, som församlingshemmet i Övermalax, kyrkan i Petalax och kyrkan på Bergö, och tillfälligt flytta verksamheten till andra utrymmen. Till påsk sätter vi på värmen igen!

 _ _ _

Kandidatnomineringen avslutad - sämjoval

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har avslutats. I Bergö, Malax och Petalax församlingar väljs förtroendevalda till den nya församlingen som grundas 1.1.2023. Totalt 19 platser i kyrkofullmäktige ska fyllas.

En kandidatlista har lämnats in (Tillsammans-Yhdessä), där valmansföreningen har uppgett vilka som blir ordinarie medlemmar och vilka som blir suppleanter i ordningsföljd. Därmed förrättas valet i Bergö, Malax och Petalax som sämjoval. Någon röstning på valdagen behövs inte, utan resultatet är klart redan nu.

Vi tackar alla som har ställt sig till förfogande och ser fram emot en intressant period då en ny församling ska ta form!

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 • Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback
 • Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax
 • Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne
 • Edman Josefine, närvårdare, Övermalax
 • Englund Lotta, koordinator, Bergö
 • Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax
 • Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax
 • Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax
 • Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax
 • Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax
 • Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax
 • Nygren Camilla, närvårdare, Petalax
 • Rajala Pentti, pensionär, Långåminne
 • Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax
 • Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö
 • Söderholm Erik, pensionär, Bergö
 • Tast Leif, speciallärare, Åminne
 • Udd Rita, pensionär, Övermalax
 • Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

ERSÄTTARE:

 1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby
 2. Ekström Anders, företagare, Åminne
 3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö
 4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax
 5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö
 6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax
 7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne
 8. Lidman Carola, lärare, Nyby
 9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar

 _ _ _

Församlingssammanslagning från årsskiftet

Kyrkostyrelsen har vid sitt möte den 24.8.2022 beslutat att Bergö, Malax och Petalax församlingar dras in och att det istället den 1.1.2023 bildas en ny församling av de tre tidigare församlingarna. Den nya församlingen kommer att vara tvåspråkig och heta Malax församling/Maalahden seurakunta.

Medlemmarna i de tre tidigare församlingarna förs automatiskt över till den nya församlingen. Kyrkorna i alla tre församlingsdelar kommer fortsättningsvis att användas för gudstjänster och förrättningar och verksamhet ordnas i alla tre församlingsdelar. Den nya församlingens kyrkoherde blir Tomi Tornberg, som är kyrkoherde i nuvarande Malax församling samt tf. kyrkoherde i Bergö och Petalax församlingar sedan 2019. De nuvarande församlingarnas anställda förs över till motsvarande tjänster i den nya församlingen.

Förhoppningen med sammanslagningen är att kunna spara in på det administrativa arbetet, underlätta personalsituationen och trygga verksamheten.

Personalen i de nuvarande församlingarna och samfälligheten är delvis redan nu gemensam, men arbetar med fem olika ekonomiska och administrativa enheter (de tre församlingarna, Malax kyrkliga samfällighet samt ekonomikontoret). Efter sammanslagningen återstår en enda enhet, den nya församlingen.

För små församlingar som inte kan erbjuda heltidstjänster kan det vara svårt att hitta kompetent personal. Den sammanslagna församlingen har också möjlighet att totalt sett ha mer personal för olika verksamhetsområden än de tidigare, enskilda församlingarna.

Förhoppningen är att församlingsmedlemmarna inte ska märka någon större skillnad i församlingslivet (och om det blir en förändring, att den ska vara positiv), men att den administrativa bördan ska minska märkbart, både tidsmässigt och ekonomiskt, vilket frigör mer resurser till församlingens kärnverksamhet.