Påverka

De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval, som hålls vart fjärde år. Senaste val hölls 2018.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex genom att delta i församlingsval, ställa upp som förtroendevald eller genom att göra initiativ. De som leder församlingarna har utsetts genom offentliga val.

De lutherska församlingarna i Malax, Petalax och Bergö hör till Malax Kyrkliga Samfällighet.

Samfälligheten sköter en del gemensamma uppgifter, så som ekonomikontor och löner. Varje församling har ett bestämt antal platser i gemensamma kyrkofullmäktige.