Skötsel av gravar

Gravarna och gravstenarna på våra begravningsplatser innehas av anhöriga och att gravplatsen och stenen vårdas och hålls snygg är på anhörigas ansvar. Anhöriga riktar stenen så att den inte förorsaka fallskador på personer eller andra stenar. Vid fallskador är det anhöriga som betalar ersättningskostnaderna.

Efter en begravning är det på anhörigas ansvar att plocka bort kransarna från graven och skotta bort sandbädden. Sandbädden kan vara kvar en tid efteråt, då graven med tiden sjunker ihop. En jordhop och en sandhop finns tillgängliga på parkeringen invid begravningsplatsen, dit sanden kan föras och därifrån jord kan tas till gravplaten och blombädden. Vid begravningar vintertid får sandbädden vara kvar till sommaren.

Gräsfrön finns att fås från servicehuset dagtid (8-16).
Redskap finns vid jord- och sandhopen.

Vart efter graven sjunker ihop för anhöriga jord från jordhopen och sår in gräs. 

Vattnet vid begravningsplatserna påkopplas på våren i mitten av maj och stängs av på hösten i mitten av september. Vattnet är inte drickbart!

Lutande gravstenar

Gravstenar som lutar utgör en risk för både besökare och personal på begravningsplatserna. På Malax församlings begravningsplatser hör det till de anhöriga att rikta/lyfta gravstenarna.

Behöver ni hjälp med detta kan ni anlita gravgrävare Sami Salonsaari (Malax)/någon annan valfri entreprenör. 

Gravvårdsavtal

Ta kontakt med pastorskansliet, 050-462 9575, om ni vill göra upp ett gravvårdsavtal för en anhörigs grav. Församlingen sköter därefter om planteringar på graven enligt innehållet i avtalet. 

Alternativ och avgifter för gravvårdsavtal år 2023

  • 1-åriga avtal: 1 blomma 100 euro / 2 blommor 125 euro / 3 blommor 150 euro.
  • 5-åriga avtal: 1 blomma 500 euro / 2 blommor 625 euro / 3 blommor 750 euro.
  • 10-åriga avtal: 1 blomma 1 000 euro / 2 blommor 1 250 euro / 3 blommor 1 500 euro.

Till vården hör:

  • sommar: blomma/-or  +  skötsel  (utplantering ca 10-15 juni)
  • höst: höstdekoration till Alla helgons dag 

Villkor i avtalet:

För vården av graven används ovannämnda belopp jämte ränta. Om vårdkostnaderna stiger, är församlingen berättigad att ändra vården av graven så, att de disponibla medlen räcker till för ändamålet. Iordningställande av grav efter gravläggning åligger innehavaren av gravplatsen.

Innehavaren/anhöriga äger gravstenen, som vårdas och hålls snygg, samt ser till att den inte förorsakar fallskador på personer eller andra stenar. Ersättningskostnaderna åligger innehavaren/anhöriga.

Innehavare av gravplats har inte rätt att utan församlingsrådets samtycke ändra gravens yttre skick så, att det väsentligt inverkar på gravens vård. Församlingen är berättigad att på graven företa de ändringar, som gravens vård kräver.För skada, som åsamkas av krig, illdåd, naturkrafter eller andra av församlingen oberoende faktorer, är församlingen inte ansvarig.