AKTUELLT FRÅN MALAX FÖRSAMLING

Vi söker en KYRKOEKONOM (100 %)

Du som kyrkoekonom ansvarar för ekonomi- och personalförvaltning, förvaltning av fastigheter samt fungerar som arbetarskyddschef i församlingen.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. organisering av ekonomifunktionen, uppgörande av budget och bokslut samt personal- och fastighetsärenden. Fastighetsmassan är omfattande, med både kulturhistoriskt värdefulla byggnader och omkring 800 ha skog. Kyrkoekonomen fungerar som disponent samt som förman för vaktmästarna. Kyrkoekonomen är, tillsammans med kyrkoherden, en av församlingens ledande tjänsteinnehavare.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet, högskola eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen samt erfarenhet av ekonomi- och fastighetsförvaltning. Kännedom om församlingsarbete och erfarenhet av församlingsadministration samt ledarskap räknas som merit.

Malax församling är en tvåspråkig församling med svenska som förvaltningsspråk. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Som kyrkoekonom representerar du församlingen och behöver därför vara medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Avlöning enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK (löneklass J10). Tjänsten är 100 %.

Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Den som väljs ska uppvisa godtagbart läkarintyg. En prövotid på sex månader tillämpas. 

Ansökningshandlingar med cv riktas till kyrkorådet per e-post malax.forsamling@evl.fi och skall vara tillhanda senast tisdag 31.10.2023 kl. 16.00.

Närmare upplysningar angående tjänsten ges av kyrkoherde Tomi Tornberg, tel. 050 559 7757, tomi.tornberg@evl.fi, eller kyrkofullmäktiges ordförande Leif Tast, 050 344 5555, leif.tast@pp.malax.fi.

_ _ _

Kom på Alpha äktenskapskurs!

För er som varit tillsammans länge eller en kortare tid. Man behöver inte ha stora problem i relationen för att komma på kurs—friskvård kan också vara bra! Kursen ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv!
Träffar sju onsdagar 4.10 - 15.11 kl. 18 - 20 i pingstkyrkan i Petalax. Kursen arrangeras i samarbete med Pörtom-Petalax pingstförsamling.  Äktenskapskursens ämnen: 1. Stärka bandet 2. Kommunikationens svåra konst 3. Hantera konflikter 4. Förlåtelsens kraft 5. Familjedynamik 6. Bra sex 7. Kärlek i praktiken Vi bjuder på fika och varje kurstillfälle varvas föredrag via film och enkla uppgifter som ger varje enskilt par möjlighet att samtala om kvällens ämne. Äktenskapskursen utgår från kristen värdegrund, och är öppen för alla. Ingen behöver redovisa något om sin relation för andra i kursen. Dragare för kursen är Anders och Annika Ekström Kursen är kostnadsfri. Anmäl er och eventuella dieter till malax.forsamling@evl.fi eller till Annika Ekström på 040 681 3800 senast onsdag 27.9.

Trailer TMC "Äktenskapskursen" Swedish on Vimeo

_ _ _

Vi ordnar familjeläger

Den 29.9-1.10 blir det familjeläger vid Klippan i Munsala (Storsandsvägen 360, 66970 Hirvlax) med varierande program för alla åldrar. Avgift 100 €/familj. Anmäl ningstiden har gått ut. Programmet i sin helhet finns här. 

 

_ _ _

Hemsidan fungerar som officiell anslagstavla fr.o.m. 1.7.

Den nya kyrkolagen träder i kraft 1.7. Den medför en del förändringar i församlingarnas förvaltning. Den som märks tydligast utåt är att församlingens myndighetskommunikation kan koncentreras helt till webbplatsen istället för till fysiska anslagstavlor. De befintliga anslagstavlorna kommer fortfarande att vara i bruk, men från och med 1.7 fungerar alltså Malax församlingens hemsida som officiell anslagstavla.  

_ _ _

Kyrkhemmet ej längre i bruk från och med hösten 

Kyrkorådet i Malax församling har beslutat att ta kyrkhemmet i Malax ur bruk från och med augusti 2023 (kyrkorådets möte 1-2023 § 16). Det innebär att varken församlingen eller utomstående aktörer längre kan ha verksamhet i kyrkhemmet.  

Orsakerna till beslutet att ta kyrkhemmet ur bruk är flera. Byggnaden är konstruktionsmässigt bristfälligt genomförd, livslängden på många tekniska lösningar närmar sig slutet, det finns frågetecken kring inomhusluftens kvalitet och byggnadens energiförbrukning är orimligt hög. En konditionsundersökning gjordes i november 2022. Åtgärdsförslagen i konditionsundersökningen är så omfattande att man i nuläget beslutat att inte går vidare med några renoveringsåtgärder, särskilt som slutresultatet i det här fallet bedöms vara osäkert i förhållande till insatsen. 

Frågan om en eventuell rivning av kyrkhemmet eller om något framtida nybygge är ännu öppen. Dessa ärenden kommer småningom att tas upp till behandling i förtroendeorganen.  

Församlingens verksamhet i Malax församlingsdel flyttar till Övermalax församlingshem, socken och i någon mån till kyrkan. Pastorskansliet flyttar till sin tidigare plats i ena ändan av Malax prästgård från och med hösten.   

Vi planerar som bäst hur vi ska omstrukturera verksamheten och kommer att informera mer i detalj inför terminsstarten. 

Vi är glada och tacksamma för att kyrkhemmet har tjänat oss väl och för alla minnesvärda tillfällen där sedan det byggdes år 1970. Vi ser nu med tillförsikt framtiden och nya lösningar an. 

_ _ _

Församlingen har valt en ny logo!

I höstas utlyste vi en logoidétävling för den nya församlingen. En hel del bidrag lämnades in. Utgående från några av dem lät vi Joho Studio ta fram tre förslag till en logo för nya Malax församling. Församlingsmedlemmarn har fått rösta på sin favorit. Här är det vinnande bidraget, som blir Malax församlings logo. I logotypen sammanfogas tre löv (tre församlingsdelar) till ett träd. Tankarna går till Livets träd. I mitten av stammen bildas ett kors. Som huvudfärg har valts en varm grön nyans som betonar det levande och växande. Ett snirkligt M kan också anas i formen.