AKTUELLT FRÅN MALAX FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige har valt ekonomichef

Ekonomie magister Anne Lillträsk har vid kyrkofullmäktiges möte den 23.5 valts till ekonomichef för Malax församling, med start från 1.8.2024. Vi hälsar Anne välkommen till Malax församling!

_ _ _

Info om minnelunden i Petalax

En ny minnessten är planerad till minneslunden, då den gamla snart är full (med reserverade plaster för namnplakat). Den nya minnesstenen var beräknad att levereras hösten 2023. Tillverkaren har tyvärr ännu inte fått tag på tillräckligt stort material till stenen. Just nu överväger vi olika alternativ för hur vi ska gå vidare. Vi beklagar dröjsmålet!

_ _ _ 

Insamlingen GEMENSAMT ANSVAR 2024 har startat

I år stöder kyrkans gemensamma storinsamling Gemensamt Ansvar unga människor som upplever djup ensamhet eller är i fara att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller sina möjligheter till ett gott liv i Finland och globalt.

Gemensamt Ansvar samarbetar med Kyrkans Utlandshjälp, som verkar i sex flyktingbosättningar i Uganda, där sammanlagt 1,5 miljoner människor lever som flyktingar. Många av dem kommer från den decennielånga konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo. Med insamlingsmedlens hjälp stöder man flyktingar och lokala unga i att återvända till skolan.

I Finland används medlen till bland annat yrkesmässig samtalsstöd, så att unga människor kan bearbeta tankar om ensamhet och hur den påverkar känslor och beteende.

Du kan hjälpa!

IBAN: FI82 4055 0010 4148 41

Uppge referens: 305446

eller

MobilePay: 21517

_ _ _

Församlingen stöder och hjälper

FÖRSAMLINGENS DIAKONI

Diakonen har telefontid: Tisdagar kl. 9—10.30

Tel.: 050 338 1059

Diakonen är anträffbar enligt överenskommelse. Diakonin kan stöda med t.ex. samtal eller tillfälligt diakonibidrag i en svår livssituation. Vid behov gör vi hembesök och lotsar vidare i kontakt med myndigheter.

SAMTALSSTÖD

Linvi Snickars erbjuder samtalsstöd i Malax församlings regi för den som behöver någon att samtala med när livet av en eller annan anledning känns utmanande.

Så här hälsar Linvi: ”Jag gör det här som ett frivilligt arbete. Jag är psykoterapeut, pensionär och hoppas kunna få vara till hjälp för någon. Samtalstider erbjuds tisdagar klockan 10-13 och platsen är Sockenstugan. Samtalstiden bör förhandsbokas per telefon 040 6876767. Jag kommer inte att svara i telefonen direkt, utan jag kommer att i regel på måndagar ringa upp dem som försökt nå mig samt också då svara på inkomna sms.”

DIAKONALT FAMILJEARBETE

För att underlätta i vardagen för småbarnsfamiljer erbjuder Malax församling diakonalt familjearbete. Detta innebär att barnledare Jenni Broo gör hembesök för att t.ex leka med barnet/barnen medan föräldern t.ex lagar mat.

Kontakta Jenni Broo för att diskutera er situation. 050 441 8292, jenni.broo@evl.fi

Begränsat antal gånger per familj.

_ _ _

Kyrkofullmäktige 5-2023:

Kyrkofullmäktige sammanträdde den 12.12 och beslöt bland annat följande:

  • Godkände budgeten för 2024 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2026. Budgeten för år 2024 visar ett överskott på 12 320 €.
  • Beslöt att ansöka om rivningstillstånd för Kyrkhemmet. Samtidigt anslås medel i budgeten för 2024 för planering av verksamhetsutrymmen på kyrkbacken i Malax.
  • Godkände ett anbud på 95 000 € för prästgården i Petalax, som varit utbjuden till försäljning.

Protokollet från kyrkofullmäktiges möte finns här.

_ _ _

Hemsidan fungerar som officiell anslagstavla fr.o.m. 1.7.2023

Den nya kyrkolagen träder i kraft 1.7. Den medför en del förändringar i församlingarnas förvaltning. Den som märks tydligast utåt är att församlingens myndighetskommunikation kan koncentreras helt till webbplatsen istället för till fysiska anslagstavlor. De befintliga anslagstavlorna kommer fortfarande att vara i bruk, men från och med 1.7 fungerar alltså Malax församlingens hemsida som officiell anslagstavla.  

_ _ _

Kyrkhemmet ej längre i bruk från och med hösten 

Kyrkorådet i Malax församling har beslutat att ta kyrkhemmet i Malax ur bruk från och med augusti 2023 (kyrkorådets möte 1-2023 § 16). Det innebär att varken församlingen eller utomstående aktörer längre kan ha verksamhet i kyrkhemmet.  

Orsakerna till beslutet att ta kyrkhemmet ur bruk är flera. Byggnaden är konstruktionsmässigt bristfälligt genomförd, livslängden på många tekniska lösningar närmar sig slutet, det finns frågetecken kring inomhusluftens kvalitet och byggnadens energiförbrukning är orimligt hög. En konditionsundersökning gjordes i november 2022. Åtgärdsförslagen i konditionsundersökningen är så omfattande att man i nuläget beslutat att inte går vidare med några renoveringsåtgärder, särskilt som slutresultatet i det här fallet bedöms vara osäkert i förhållande till insatsen. 

Frågan om en eventuell rivning av kyrkhemmet eller om något framtida nybygge är ännu öppen. Dessa ärenden kommer småningom att tas upp till behandling i förtroendeorganen.  

Församlingens verksamhet i Malax församlingsdel flyttar till Övermalax församlingshem, socken och i någon mån till kyrkan. Pastorskansliet flyttar till sin tidigare plats i ena ändan av Malax prästgård från och med hösten.   

Vi planerar som bäst hur vi ska omstrukturera verksamheten och kommer att informera mer i detalj inför terminsstarten. 

Vi är glada och tacksamma för att kyrkhemmet har tjänat oss väl och för alla minnesvärda tillfällen där sedan det byggdes år 1970. Vi ser nu med tillförsikt framtiden och nya lösningar an. 

_ _ _

Församlingen har valt en ny logo!

I höstas utlyste vi en logoidétävling för den nya församlingen. En hel del bidrag lämnades in. Utgående från några av dem lät vi Joho Studio ta fram tre förslag till en logo för nya Malax församling. Församlingsmedlemmarn har fått rösta på sin favorit. Här är det vinnande bidraget, som blir Malax församlings logo. I logotypen sammanfogas tre löv (tre församlingsdelar) till ett träd. Tankarna går till Livets träd. I mitten av stammen bildas ett kors. Som huvudfärg har valts en varm grön nyans som betonar det levande och växande. Ett snirkligt M kan också anas i formen.